FAALİYETLERİMİZ

FAALİYET ALANLARIMIZ

- Ticari Alacak ve Sözleşmelerden Doğan Davalar
- Pay Sahipleri Arasındaki İhtilaflar
- Haksız Rekabetten Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
- Ortaklıktan Çıkma/Çıkarılma Davaları
- Limited Şirketlerde Müdürün/Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu’nun Sorumluluğu Davaları
- İcraya Yapılan İtirazın İptali Davaları
- İflas Erteleme-Konkordato Davaları

- Şirket Kuruluşu (Anonim Şirket, Limited Şirket)
- Şirket Anasözleşmesinin Hazırlanması
- Joint Venture, Konsorsiyum Tipi Ortaklık Kuruluşlarında Danışmanlık
- Sektörel Bazlı Mevzuat Danışmanlığı
- Yatırım Öncesi Hukuki Güvenceler Hususunda Danışmanlık
- Yatırım Yapılacak Alanda Sözleşmelerin Hazırlanması
- Kamu İhale Süreçlerinde Danışmanlık
- Gayrimenkul Hukukunda Danışmanlık
- Türk Hukuku ile ilgili Talep Edilen Hususta Hukuki Rapor Hazırlanması
- Şirket Hissesi Devralma ve Devir Sözleşmeleri
- Hisse Sahibi Olunan Şirkete Ait Güncel Durumu Gösterir Hukuki Rapor Hazırlanması
- Bankacılık İşlemleri Hakkında Danışmanlık ve Bankalar Nezdinde İş Takibi

- VERGİ DAVALARI VE UYUŞMAZLIKLARI

- Soruşturma Sürecinin Takibi
- Ekonomik Suçlar :
a.Bankacılık Suçları
b.Sermaye Piyasası Suçları
c.Şirketler Hukukundan Kaynaklanan Suçlar
d.Vergi Suçları
e.Gümrük ve Kaçakçılık Suçları
- Tıbbi Müdahalelerden Kaynaklanan Suçlar
- Fikri ve Sınaî Haklar Ceza Hukuku

- Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ve Davaları
- İmar Mevzuatından Kaynaklanan Davalar
- Kamulaştırma, Bedel Tespiti ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları
- Parselizasyon-Toplulaştırma-Kadastro Uygulamalarından Doğan Davalar

- Alacağa dayalı İcra Takibi İşlemleri
- Toplu-Kurumsal İcra Dosyalarının Yönetimi ve Tahsili
- Uluslararası Nitelikteki Alacakların Takip İşlemlerinin Yönetimi ve Tahsili
- Çek ve Senet İlişkisinden Doğan İcra Takibi İşlemleri
- İcra Müdürlüklerinin Görev Alanına Giren Diğer İşlemler
- İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemelerinde Görülen Borca ve Takibe İtiraz Davaları
- İflas Davaları ve İflas Masası İşlemleri
- Rehin ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi İşlemlerinin Tahsili

- Boşanma Davaları
- Miras Davaları
- Gayrimenkul Davaları
- Tapu İşlemleri

- Marka Hakkının İhlalinden Doğan Davalar
- Markanın Hükümsüzlüğü Davaları
- Markanın Korunması ve Tesciline İlişkin Süreçlerin Yönetilmesi
- Fikri Mülkiyetten Kaynaklanabilecek Davalar

- İŞ HUKUKU

- Sigorta Tahkim Komisyonu İşlemleri ve Başvuruları
- Rücu Davaları